-ה תלחממ םילבוסה םירגובמו םידלי 300 -כ םויכ םייח לארשיב
היוקל תוחתפתהל תמרוג וז הלחמ .Osteogenesis Imperfecta
םיכוביסו תומצע יתוויע ,םיבר םירבשל ךכמ האצותכו תומצעה לש
(OI) הטקפרפמיא סיזנגואטסוא םע םישנא ,ונא .םיפסונ םייאופר
OI ילוח לש תונגראתה רוציל הרטמב םילעופ ,OI םע םידליל םירוהו
:םיאבה םימוחתב קוסעת רשא לארשיב


,בחרה רוביצהו םייתרבח ,םייאופר תודסומ ברקב תועדומ חותיפ
.OI ילעב לש םידוחייה םיכרצל
.םישדחו םימייק לופיט יכרדו הלחמה לע ינכדע עדימ תרבעה
.םינוש םימוחתב הכימתו הנווכה ,ץועיי ןתמ
.תוירוביצה תוכרעמב וניתויוכז סוסיב
םוקישו לופיט ,םדקומ יוליגב וקסעיש םירקחמל ןומימ תגשה
םינוש םיאשונב תואצרה םזכרמב רשא םייתפוקת םישגפמ םויק
תויעב ,הנוזת ,םדקומ יוליגו השרות ,היפרתויזיפ ,םוקיש :ןוגכ
.דועו היגולוכיספ ,העימש תויעב ,םייניש
םייאופר םיתווצלו תוחפשמל תירבעבו תילגנאב בותכ רמוח תצפה
.OI ירקמב לפטל םייושע רשא
.תורחא תונידמבו תירבה תוצראב OI ןרק םע רשק םויק
המרב עדימ תצפהל תירבעב תינכדע תורפס תביתכ דודע
.לארשיב םיאפורה תייסולכוא לכל תיעוצקמה
.לארשיב OI םע תוחפשמ יופימו רותיא
תגצהל OI תוחפשמ לש ינורטקלא ראוד תובותכ תמישר תצפה
.הכימתו ץועי ןתמו תושקב ,עדימ תרבעה ,תולאש
ינכדעו יטנולר עדימ לכב טנרטניאה רתא לש ףטוש ןוכדע
.םינוש םיאשונב
.התומע םושיר


info@oi-il.org
-ל תונפל ןתינ ,ףסונ עדימל