ישילש תוחפשמ שגפמ


םכנימזהל םיחמש ונא
םייקתיש ישילש תוחפשמ שגפמל
18:00 העשב ,10/03/2004 -ה ,יעיבר םויב
בוליכיא םילוח תיב ,םוקיש ןיינב
ביבא-לת ,דלוס הטיירנה 'חר
(ןאכ ץחל ,הפמב הייפצל)

תינכתב

המשרהו תוסנכתה

18:00-18:30

בוארטנייו המלש 'פורפ
בוליכיא ,הנד ח"יב ,םידלי תידפוטרוא 'חמ להנמ
החיתפ ירבד

18:30-18:45

ןילטייצ דינואיל 'רד
םצעה לש תוילובטמ תולחמו םידלי תאופרב החמומ
בוליכיא ,הנד ח"יב
"OI-ב לופיטב דוסי ינבא שולש" :האצרה
תובושתו תולאש

18:45-19:30

ירוגז סילא 'בג
בוליכיא ,הנד ח"יב ,תיטסיפרתויזיפ
"OI םע םידליל היפרתויזיפ" :האצרה
תובושתו תולאש

19:30-20:15
הקספה

20:15-20:30
םילוחה תיב תווצ םע ןויד ךשמה

20:30-20:45
שגפמה יפתתשמ ןיב תישפוח החיש

20:45-21:00

.םילגלג אסכל החונ השיג תמייק

.םילוחה תיב ןוינחב היינח

תוחפשמ לש ןתעידיל ואיבת םא חמשנ
רשקב םתא ןתיא תופסונ

:ףסונ עדימ
info@oi-il.org
(ןהכ ינדו תידע) 03-9241110 ,052-497307 םינופלט

הספדה תסרג


בל ברקמ וניתדות
:ל שגפמל תכרובמה המורתה לע

!םכתוארל חמשנ