. OI -ל הפורת ןיא

לככ תודיינו תואמצע דודיעו םמצע םירבשב אוה לופיטה רקיע
םצעה תא שילחהל לוכי תוכורא תופוקת ךשמל תודיינ רסוח .רשפאה
םיבר םידפותרוא .םירבש יובירו השלוח ,םירירש ןווינל םורגלו
,לק סבג תועצמאב העונת תעינמ ידי לע םירבשב לפטל םיפידעמ
ירשפאה םדקהב העונת לש הדימ רשפאל תנמ לע ,דימצ וא דס
.רבשה רחאלוא םירירשב השלוח יוליג םע דימ תיזיפ היפרתב ליחתהל שי
שי .וליג ינבל האוושהב דליה לצא תוירוטומ תויונמוימב רוגיפ
הרטמה .םימיאתמ םיגשיהל עיגמ דליהש דע היפרתויזיפב ךישמהל
שומיש ךות םיינויחה םידיקפתה לכב תואמצע איה ךורא חווטל
.ךרוצה תדימב םימיאתמה םירזיבאב

תונידע תוירוטומ תויונמוימ תשיכרב רוזעל הלוכי קוסיעב היפרת
.םוימויה ייחל םימיאתמ םירישכמ קופיסבו

תוליעפמ תונהיל לכוי ,יאמצע רתוי השענ רשאכו דליה תורגבתהב
הלחמה םע םירגובמ םג .םאתומ יזיפ ךוניח ןוגכ תכשמנ תינפוג
םירירשה תסמ לע רומשתש החוטב תוליעפמ תלעות וקיפי
.תומצעהו

םיאליגה לכמ םישנאל דחוימב םימיאתמ םימב היפרתו הייחש
.םירבשל ןוכיס אלל תיאמצע העונת םירשפאמ םה ,OI -מ םילבוסה
תועצמאב ,הזל לגוסמש ימ לכל תניוצמ תוליעפ איה הכילה ,ןכ ומכ
.םהידעלב וא םירזיבאטומ תסנכה - Rodding ארקנה ךילהת םירבוע OI םע םידליהמ םיבר
ןקתלו םירבשב הטילש רשפאל תנמ לע תוכוראה תומצעל תכתמ
:םיירקיע תוטומ יגוס ינש םנשי .העונתל םיעירפמה םיתוויע


םפילחהל ךרוצ שי ךא םייתילכת בר - םלידגהל ןתינ אלש תוטומ
.דליה תלידג םע תובורק םיתיעל
תומצעל םימיאתמ ךא דליה םע לודגל םילוכי - םיבחרתמ תוטומ
ינשב םתוא ןגאל ךרוצהו יבועה לשב ,ךריה םצע ןוגכ ,רתוי תולודג
.תווצקה


םיבר םישנא לצא היעב תווהל הלוכי ,הרומח םיתיעל ,תמקע
ץלמומ וניא דסה .המישנ תויעבל םורגל הלוכיו הערפההמ םילבוסה
קזחל םוקמב תועלצה תוויעל םורגל הלוכי חוכ תלעפה ,ללכ ךרדב
יאנתב תוטומב שמתשהל רשפא םירומח םירקמב .הרדשה דומע תא
.ויד הקזח םצעהש
תא קודבל תנמ לע םינשה ךשמב וקדבנ םהינימל תופורתו םילרנימ
םמצע וחיכוה אל םבור ךא OI ילעב לש תומצעה תא קזחל םתלוכי
םיטאנופסופויבה תצובקמ תופורת וקדבנ ,הנורחאה תעב .םיליעיכ
ןכ ומכו הזואפונמה רחאל סיזירופואטסוא תעינמב שומישל ורשוא)
תואצות ופצנ .(ןטרס יגוס המכב תומצעב םינוש םיכוביס תעינמב
םירגובמבו םידליב ,לארשי ללוכ תונוש תונידמב דואמ תודדועמ
םילופיט םג םיקדבנ ,ןכ ומכ ,ךשמנ אשונב רקחמה .OI -מ םילבוסה
.םינגהו םיאתה תמרב לופיטו הלידג ינומרוה ןוגכ םירחא
איבהל םילוכי ןיזמ לכואו תינפוג תוליעפ ללוכ ,אירב םייח ןונגס
.OI -מ םילבוסה םישנאל םיבר תונורתי

ןימטיוו ,תומצעה תסמ תרימשל - ןדיס ןוגכ ןיזמ רמוח לבקל בושח
.'וכו המלחה דודיעל - C

יאנוזת וא אפור תכרעה .תוזרפומ תויומכב שומישל ץלמומ אל
לדוגלו ליגל םאתהב תוצוחנ תויומכ תעיבקב רוזעל םילוכי ךמסומ
.ףוגה

תופורתמ ןכ ומכ ,ןיאפוקו לוהוכלא תכירצ ,ןושיעמ ענמיהל ץלמומ
.םצעה תסמב עוגפל תויושעה תוידיאורטס


םינוש ןוזמ ירצומב תויוצמה ןדיס תויומכ ןלהל
(רצומ ל"מ 100 וא 'רג 100-ב)

בלח ירצומ
100 בלח
100 הנבל הניבג
600-800 הבוהצ השק הניבג
200 תושק תונבל תוניבג
100-120 ןבל ,טרוגוי

םיקורי םיילע תוקרי
85 תלשובמ הימב
51 קורי לצב
82 הסח
240 םילועבג ירלס
170 היליזורטפ
25 בורכ

םיזוגא
240 ךלמ
240 זול
73 ןאקפ

ןובלח ירצומ
100-120 םידבועמ היוס ירצומ
350 תומצע םע םינידרס
130 ןגוטמ לוס גד

םישבי תוריפ
1150 אלמ םושמוש
224 תשבוימ הנאת
170 שבוימ שמשמ

.החונ אל החונתל ותוא ףפוכל רוסא ,רביא לע ץוחלל וא חותמל רוסא
תחתמ היינשהו זוכעל תחתמ תחא די לע OI םע קונית םירהל שי
וא יחשה תיבב קוניתה תא קיזחהל ןיא .ראווצלו שארל ,םייפתכל
הפיא תע לכב עדומ תויהל שי .לותיח תפלחה תעב םיילוסרקב
ספתית לגר וא דיש ןוכיס עונמלו קוניתה ירביא קיודמב םיאצמנ
.החונ אל החונתב
ותוא תאשל ליעומ תויהל לוכי ,רומח ןפואב עוגפ דלי לש הרקמב
.תירכ וא גופס תכיתח לע
תושעל ול ורשפאיו קוניתב ועגי םילפטמהו םירוההש דאמ בושח
ןוגכ םינוש םיבצמב תוקוניתה לש םתקזחה .תויאמצע תועונת
הבישיל םיבושחה םירירשה חותיפב רוזעת ,ןטב וא דצ תביכש
תונורתיה ךא ,םכתוריהז ףא לע ,ויהי םירבש .דיתעב הדימעו
.םינוכיסה לע םילוע העונת לשו עגמ לש םיינחורהו םייזיפה
.םירגובמ וא םידליב םייאופר םיכילהת תיישע תעב רהזיהל שי
.םירבשל וא תורובחל םורגל לוכי לגר וא די לע ץחל
.עוגנה רביאב העיגנ רשפאה לככ תיחפהל בושח ,רבשל דשח שי םא
םירגובמו םילודג םידלי ,םירוה לש םהיתוצעו םהיתועד תא ודבכ
םיכילהתו םירבש לש תואמ וליפאו תורשע םע ודדומתה םה .OI םע
,תופורת) תובוטה םיכרדה ןה המ רבכ ודמל םהש ריבסו םייאופר
באכה תא רעזמלו דדומתהל ('וכו דליה תאישנ ,תמיוסמ החונת
.רבש דוע הרקש הרקמב